Konditieunen

ESPOIR TEAM

 

Kanner ab 4 Joer kënnen sech an onserem Espoir-Team anschreiwen.

 

Ons konditionen sin:   30 euro Members Kart

  50 euro den Bengel

 

D'Uniform gëtt vun onserem Verrein zur verfügung gestallt.

 

 

SHOW TEAM

 

Kanner ab 12 Joer ginn an onst Show-Team angeschriwen.

 

Eis konditionen sin:   30 euro Members Kart

50 euro den Bengel

90 euro Majoretten Stiewelen

 

D'Uniform gëtt vun onserem Verrein zur verfügung gestallt.

 

DRUM BAND

 

Ab 7 Joer kënnen Kanner aktiv bei onserer Drum Band mat traineiren.

 

Eis kondtionen sin: 30 euro Members Kart

 

D'Instrumenter an d'Uniformen gin vun onserem Verrein zur verfügung gestallt.

Conditions

ESPOIR TEAM

 

Tous les enfants à partir de 4 ans sont la bienvenue dans notre équipe.

 

Nos conditions:     30 euro carte de membre

                              50 euro le Bâton

 

L' Uniforme sera fourni par le club.

 

SHOW TEAM

 

Les enfants à partir de 12 ans seront inscrit dans notre Show-Team.

 

Nos conditions :   30 euro carte de membre

                            50 euro le Bâton

                            90 euro les Bottes de Majorette

 

L' Uniforme sera fourni par le club.

 

DRUM BAND

 

Toute enfant à partir de 7 ans est la bienvenue dans notre Drum-Band.

 

Nos conditons : 30 euro carte de membre

 

Les instruments seront fourni par le club.