Biergaarbechter- Musek

Mat voller freet well mer iech mat deelen dass mir dëst Joer erëm mat eise Kollegen Biergaarbechter - Musek den Hämmelsmarsch maachen.

Mir ginn erëm Stroossen vir Stroossen bei Leit schellen. Wat jo hei an Lëtzebuerg eng grouss Traditioun ass.

 

Avec plaisir nous pouvons vous communiquer qu'on participe cette année avec l'Harmonie des Mineur au Hëmmelsmarch.  Ceci est une tradition luxembourgeoise ou on dépasse toutes les rues d'Esch-sur-Alzette pour informer les citoyens que la kiermesse a commencé.