Biergaarbechter- Musek

Mat voller freht well mer irsch mat delen dass mir des joher rem mat eise Kolgen Biergaarbechter - Musek den Hemelsmarch machen. Mir gin rem Stroosen vir Stroosen bei Leit schellen. Wat jo hei an Letzebuerg eng greuss Tradition as.