Konditieunen

ESPOIR TEAM

Kanner ab 4 Joer kënnen sech an onserem Espoir-Team anschreiwen.

Ons konditionen sin: 30 euro Members Kart

50 euro den Bengel

D'Uniform gëtt vun onserem Verrein zur verfügung gestallt.

SHOW TEAM

Kanner ab 12 Joer ginn an onst Show-Team angeschriwen.

Eis konditionen sin: 30 euro Members Kart

50 euro den Bengel

90 euro Majoretten Stiewelen

D'Uniform gëtt vun onserem Verrein zur verfügung gestallt.

DRUM BAND

Ab 7 Joer kënnen Kanner aktiv bei onserer Drum Band mat traineiren.

Eis kondtionen sin: 30 euro Members Kart

D'Instrumenter an d'Uniformen gin vun onserem Verrein zur verfügung gestallt.